Podmínky použití aplikací

Tyto Podmínky použití aplikací (dále jen "Podmínky") jsou obecné a vztahují se na všechny aplikace spravované BlueNet.cz. V případě odchylek od těchto obecných podmínek, jsou specifické podmínky uvedeny v každé aplikaci, která se nějakým způsobem odchyluje. Tato skutečnost je v každé takové aplikaci vyznačena.

Pro účely těchto podmínek je slovem BlueNet myšlen jak BlueNet.cz, tak i všechny naše aplikace. Slovem aplikace v jednotném čísle jsou zastoupeny všechny naše aplikace.

Obecná ustanovení

Každé použití libovolné aplikace ve správě BlueNet.cz podléhá těmto Podmínkám. Při používání aplikací uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami v aktuálním znění (bez ohledu na to, zda aplikace vyžaduje připojení k internetu či nikoli).

BlueNet.cz si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli opravit, změnit nebo nahradit, a to bez předchozího upozornění. Pokud budou tyto Podmínky upraveny, bude změněná verze uveřejněna na této stránce.

Uživatelé používají všechny naše aplikace dobrovolně, z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. BlueNet.cz neručí za škody vzniklé nesprávným či neopatrným používáním aplikací, případně zneužitím poskytovaných informací.

Dostupnost aplikací

Uživatelé berou na vědomí, že BlueNet.cz nezaručuje neustálou dostupnost aplikací, zejména těch, které vyžadují připojení k internetu a pracují bez nutnosti instalace do zařízení.

BlueNet.cz si vyhrazuje právo kdykoli částečně omezit nebo zcela ukončit provoz nebo podporu kterékoli naší aplikace. BlueNet.cz si dále vyhrazuje právo částečně nebo zcela omezit přístup ke kterékoli naší aplikaci. Obojí uvedené je možné provést bez předchozího upozornění.

Používání aplikací

Aplikace mohou být používány pouze k účelu, ke kterému byly vytvořeny. Pokud účel aplikace nevyplývá přímo z její povahy a funkcionality, je popsán přímo v dané aplikaci. Při používání našich aplikací uživatelé nesmí:

Poskytované informace a obsah

Všechny informace zveřejněné v našich aplikacích jsou uživatelům poskytovány zdarma, není-li uvedeno jinak. V případě informací a obsahu, který je zpoplatněn je tato skutečnost viditelně vyznačena. Informace a obsah poskytovaný našimi aplikacemi je určen pro koncové uživatele k jejich osobní potřebě.

Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace nebo reklamy, je povolena pouze s předchozím souhlasem BlueNet.cz, smluvních partnerů a vlastníků autorských práv.

BlueNet.cz upozorňuje, že obsah aplikací a poskytované informace jsou chráněny právy vlastníka na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tato práva, zejména pro jména, názvy, loga a ochranné známky, jsou majetkem BlueNet.cz a partnerů.

Vkládání obsahu

BluNet.cz umožní uživatelům vkládat obsah do aplikací, které to umožňují. Vložením obsahu do našich aplikací projevují uživatelé svou vůli k poskytnutí nevýhradní, trvalé a neodvolatelné licence k užívání jejich duševního vlastnictví uloženého do našich databází. Vůle k poskytnutí této licence je explicitně vyjádřena odeslání příslušného formuláře pro přidání obsahu v každé jednotlivé aplikaci. Vložením obsahu uživatel prohlašuje, že je jeho autorem a obsah je jeho duševním vlastnictvím.

Poskytnutí licence nijak neomezuje práva k duševnímu vlastnictví autora. Licence je poskytována v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

BlueNet.cz si vyhrazuje právo opravit, změnit či odstranit obsah vložený uživateli. Dále si vyhrazuje právo udržovat obsah ve stejné nebo vyšší kvalitě, kterou obsah měl při vložení do databáze. BlueNet.cz si také vyhrazuje právo obnovit jakýkoli obsah, který byl znehodnocen a zabránit uživatelům v jeho znehodnocování.

Využití obsahu

BlueNet.cz si vyhrazuje právo využívat vložený obsah k propagaci našich aplikací, a to na základě udělené licence. Propagace a propagační materiály mohou mít jak elektronickou, tak i tištěnou podobu.

Odkazy - obsah třetích stran

BlueNet.cz nezodpovídá za obsah poskytovaný třetími stranami. Pokud je v libovolné aplikaci vložen odkaz na službu třetí strany, je použití tohoto odkazu na nebezpečí uživatelů.

BlueNet.cz nenese odpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací mimo obsahovou síť BlueNet.cz, protože tento obsah nemůže nijak ovlivnit.

Registrace, pravidla pro používání hesel a odpovědnost

Uživatelé si mohou vytvořit uživatelský účet registrací v aplikacích, které tuto možnost poskytují. Vaše registrační údaje jsou důvěrné a nejsou poskytovány žádným třetím stranám. Informace, které uživatelé vyplní do svého uživatelského profilu jsou veřejné pouze a výhradně v případech, kde je uživatelé poskytnou jako veřejné. Na tuto skutečnost jsou uživatelé upozorněni v příslušném formuláři.

Registrací v našich aplikacích uživatelé souhlasí s přijímáním automatických zpráv provozního charakteru. Tyto zprávy není možné zablokovat a uživatelé to berou na vědomí.

Během registrace uživatelé vkládají do systému unikátní heslo. Uživatelé sami odpovídají za zabezpečení hesel do aplikací a musí zajistit jejich důvěrnost a zabránit jejich zneužití.

Pokud by uživatel zjistil, že k jeho heslům získala přístup neoprávněná osoba, nebo že existuje nebezpečí zneužití hesel, je tento uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit správcům BlueNet.cz na adresu admin@bluenet.cz, kteří provedou potřebná protiopatření.

BlueNet.cz nenese zodpovědnost v žádné smlouvě, občanskoprávní záležitosti ani v žádné právní teorii za případné škody vzniklé jakýmkoli zneužitím hesel, pokud takové zneužití nebylo způsobeno hrubou nedbalostí zaměstnance BlueNet.cz.

BlueNet.cz prohlašuje, že všechna hesla jsou ukládána v zašifrované formě a bylo využito veškerých dostupných kryptografických a bezpečnostních funkcí k zachování jejich důvěrnosti. Dále BlueNet.cz prohlašuje, že nikdo ze zaměstnanců BlueNet.cz za žádných okolností nepožádá uživatele našich aplikací o sdělení jejich přístupových informací. Pro identifikaci uživatelů je využívána registrační emailová adresa a automatizované mechanismy.

V případě, že Vás kdokoli požádá o sdělení Vašich přístupových údajů, odmítněte je předat. Pokud se kdokoli pokusí získat Vaše přístupové údaje a při této činnosti se bude vydávat za zaměstnance nebo obchodního partnera BlueNet.cz, neprodleně tuto skutečnost nahlaste správcům BlueNet.cz na adresu admin@bluenet.cz

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé mají právo využívat funkce a informace poskytované našimi aplikacemi. Uživatelé mají právo přistupovat z zabezpečených částem aplikace, ke kterým získaly přístup. Uživatelé mají právo sdílet obsah a informace získané z aplikací na sociálních sítích, a to takovou formou, která poskytuje referenci na danou aplikaci (typicky odkaz). Další uživatelská práva jsou specifikována v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Uživatelé mají povinnost při používání aplikací dbát na slušné mravy. Dále mají uživatelé povinnost seznámit se s aktuálním zněním těchto Podmínek.

Uživatelé našich aplikací nesmí vkládat obsah porušující zákony ČR nebo platné předpisy EU, obsah propagující nesnášenlivost, rasismus nebo extremismus. Uživatelé našich aplikací dále nesmí:

Zablokování přístupu

BlueNet.cz si vyhrazuje právo zablokovat přístup k aplikacím těm uživatelům, kteří porušují tyto Podmínky, a to bez předchozího upozornění. Registrovaným uživatelům, kteří porušují tyto Podmínky, bude odepřen přístup k zabezpečeným částem aplikací a jejich uživatelské účty budou uzamčeny.

V případě žádosti uživatele o vymazání osobních údajů, budou tyto údaje co nejdříve odstraněny. Uživatelský účet bude anonymizován a uzamčen, protože existuje důvodný předpoklad, že uživatel svou žádostí o vymazání osobních údajů vyjadřuje záměr přestat danou aplikaci využívat. V případech, kdy bude správci systémů vyhodnoceno, že úplným odstraněním uživatelského účtu nedojde ke snížení informační hodnoty aplikace nebo k jinému poškození, bude účet odstraněn úplně.

Prohlášení o počítačových virech

I přes to, že BlueNet.cz podniká veškeré možné kroky k maximalizaci zabezpečení našich aplikací, nemůže v tomto ohledu zaručit, že používáním našich aplikací uživatelé nemohou infikovat své zařízení virem (toto platí zejména pro odkazy na služby třetích stran). Uživatelé by vždy měli provést potřebná opatření pro zajištění vlastní bezpečnosti, například instalací vhodného antivirového řešení.

Reklama v našich aplikacích

Pokud chcete umístit jakýkoli obsah, který naplňuje znaky reklamního sdělení, je nutné kontaktovat správce systémů. Více informací o formách spolupráce najdete v sekci Reklama a spolupráce.

Jakýkoli jiný způsob umístění reklamního sdělení, než schválení správcem je ve všech našich aplikacích zakázán. Jmenovitě se jedná o:

BlueNet.cz si vyhrazuje právo na posouzení, zda se jedná o reklamní sdělení či nikoli a rozhodnutí, zda bude obsah označen jako reklamní sdělení. BlueNet.cz si dále vyhrazuje právo takovýto obsah odstranit.

V případech, kdy existuje důvodné podezření, že z takto vloženého reklamního sdělení vzniká jednotlivci nebo obchodní nebo jiné společnosti zisk či jiný prospěch, bude toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení dle § 2991 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ušlý zisk z neoprávněného umístění reklamního sdělení bude vyčíslen dle dostupných metrik měřících systému na základě vzorce:

(počet zobrazení neoprávněně umístěného reklamního sdělení * 350) / 1000

Vypočítaná částka bude přičtena na vrub osobě nebo obchodní nebo jiné společnosti, která neoprávněně umístila reklamní sdělení do našich aplikací. Pro tento případ bude ze strany BlueNet.cz pořízena potřebná dokumentace, prokazující vzniklý prospěch druhé strany.

V případě zjištění, že do našich aplikací bylo neoprávněně umístěno reklamní sdělení, pořídí administrátoři systémů ve správě BlueNet.cz potřebnou dokumentaci a předmětné reklamní sdělení neprodleně odstraní, aby se předešlo vzniku dalších nákladů.

Právní ustanovení

Pro tyto Podmínky jsou směrodatné zákony České republiky. V případech, kdy se strany nemohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním našich aplikací, místem jurisdikce stanovena Česká republika.BlueNet.cz © 2023; v20210406