Přihlásit seRozcestník blogůChci také blog      
záhlaví

Pokládka pochůzkového chodníku

Materiály:

 1. chodníkové obrubníky 10 cm
 2. pochůzková dlažba zámková - 6 cm. klasická „holand″
 3. makadam
 4. štěrkodrť
 5. pokládková struska
 6. štěrkopísek „ potěrák ″
 7. cement
 8. vodu
 9. písek

Nářadí a pomůcky:

 1. lopata
 2. krumpáč
 3. metr
 4. gumová palice
 5. vodováhu - nejlépe „ 100 cm ″
 6. stahovací lať
 7. srovnávací lať
 8. zednická lžíce
 9. zahradní konev s kropičkou
 10. roxory
 11. klubíčko provázku
 12. el.řezačku s diamantovým kotoučem
 13. vybrační hutnící desku
 14. rýžový smeták

 Postup:
 

 •  Nejprve si např. od domu k silnici rozměříme požadovanou šířku chodníku.
   Po té lopatou a krumpáčem příp. rýčem vykopeme zeminu v celé šířce do
   hloubky 40 cm a na každou stranu výkopu „kufru″přikopeme cca asi 20 cm.
   pro betonovou patku obrubníku.
   Dno kufru musí být zbaveno případných větších kamenů,kořenů a hlavě od-
   straněny vyvýšeniny jako jsou hrby,vybouleniny,šikmost apod. popřípadě
   srovnáme celou plochu dna.
   Pak vezmeme roxor ( ocelový prut ) a kladivem natlučeme roxor v místě tam, 
   kde budeme pokládat první obrubník. Příklad: na 10 m. tlučeme tři roxory v 
   rovině - na každém konci jeden, a jeden v prostřed aby se nám provázek 
   neprověšoval. Stavíme-li chodník do zatáčky či do jakéhokoliv úhlu, logicky
   tlučeme roxory ve větším potřebném počtu na kratší vzdálenosti. Samo-
   zřejmě musíme dbát na to aby provázek byl mezi roxory stále napnutý. 
   Roxory musí být usazeny tak aby nespadly,nekymácely se a
   nesmí být křivé či pozohýbané. 
   Vezmeme si klubko provázku a pevně jej uvážeme na krajní roxor a to tak
   aby provázek byl na roxoru osazen ve směru od  středu výkopu. Bude tak 
   zároveň lícovat s hranou obrubníku který položíme. Na prostřední roxor
   provázek jednou až dvakrát omotáme ale musíme dbát na to aby provázek 
   byl neustále napnutý a tím propojíme poslední roxor, kde provázek pevně
   uvážeme tak, aby se nám nerozvázal nebo jakýmkoliv způsobem nepovolil.
   Do 40- ti centimetrové hloubky výkopu si navozíme makadam a po celé plo-
   še výkopu urovnáme na 20 cm vrstvu. Vybrační hutnící deskou srovnaný 
   makadam zhutníme - tím se podloží zpevní. Na zhutněný makadam si na-
   vozíme štěrkodrť menší zrnitosti,rovnoměrně srovnáme a opět zhutníme
   vybrační deskou.
   Po té si metrem změříme výšku obrubníku kterou si přeneseme na roxor
   nulou od spodu terénu a připočteme ještě 10 cm - to je výška vrstvy betonu,
   a viditelnou pastelkou si označíme risku. Učiníme tak na všech roxorech a
   provázek osadíme na vyznačené risky.
   Jak budeme mít podklad a vodící provázek připraveny, rozmícháme si polosuchý
   beton. Polosuchý proto, aby se nám jednak obrubník při pokládání nenořil 
   do betonu a za druhé aby jsme mohli vytvořit betonovou patku proti nesta-
   bilizaci a pohybu či samovolnému posunu obrubníku. Směs polosuchého 
   betonu mícháme s menším obsahem vody aby jsme dosáhli polotuhé kon-
   zistence. Na pokládku chodníkového obrubníku je dobré si namíchat beton
   ze štěrkopísku menší zrnitosti „ potěrák ″.
   Beton si lopatou naklademe pod vodící provázek a zároveň zednickou lžící
   srovnáme do roviny. Metrem co půl metru měříme výšku obrubníku mezi
   urovnaným betonem a provázkem. v případě nedostatku betonu dosypeme,
   mírně zednickou lžící urovnáme a opět změříme; při přebytku betonu lžící
   odstraníme potřebné množství, zjemna uhladíme a opět změříme.
   Takto konáme až k poslednímu roxoru.
   Při pokládce obrubníků nechytáme obrubník ze spodu nýbrž z vrchu nebo z 
   boku, a to proto, aby jsme si neporušili betonovou výstelku, kterou by jsme
   si museli znovu upravit.
   Obrubník položíme tak, aby při zhlédnutí či kontrole jeho celý okraj lícoval
   zároveň s vodícím provázkem. Provázek se nesmí dotýkat obrubníku – nej-
   vhodnější vzdálenost provázku od obrubníku je asi 3 mm. Pokud je hrana 
   obrubníku výš než provázek , sklepeme jej gumovou palicí pod úroveň pro-
   vázku na vzdálenost asi 3 mm.

   Musíme taktéž hlídat druhý konec obrubníku aby se nám při sklepávání
   nezvedal a po případě sklepneme i konec druhý.
   Jestliže je obrubník níž jak 3 mm. pod provázkem, podsypeme jej betonem
   do požadované výšky.Obrubník musí sedět rovně, nesmí být nakloněn – je
   proto nutné ho přeměřit vodováhou, zda se nám nezvedají nebo nepadají
   konce, nebo jestli není nakloněn do strany.
   Obrubníky mají tzv. „ zámky ″– na jednom profilovém konci je čep a na dru-
   hém profilovém konci pouzdro, proto při dalším pokládání klademe obrub-
   ník pouzdrem na čep a dbáme na to aby obrubník byl k prvnímu na doraz
   a nevznikla tak mezi nimi velká mezera. Proto je dobré když je terén v 
   kopci, pokládat obrubníky od spodu na horu aby byli důkladnější dorazy.
    
   Při položení dvou, tří nebo čtyř obrubníků tvoříme patky a to tak že na
   straně obrubníku kde je travnatý porost přebylý beton přihrneme na obrubník
   asi na jeho polovinu, popřípadě beton lopatou dohodíme ale ne silou aby se 
   obrubník neposunul. Zednickou lžící beton uplácáme nebo udusáme ale opět
   tak aby jsme s obrubníkem nepohnuli. Beton následně lžící uhladíme. Patku
   na druhé straně obrubníku netvoříme tak velkou,ale jen maximálně do výšky
   asi 5 až 7 cm. a mírně beton lžící přitlačíme a uhladíme. Po ukončení patko-
   vání vezmeme zahradní konev, nasadíme kropičku a betonové patky důkla-
   dně pokropíme tak aby se beton dobře prolil a tak ztuhnul.
   Na druhé straně chodníku pokračujeme s pokládkou obrubníků stejným způ-
   sobem– od osazení roxorů až po zakropení betonové patky. Taktéž musíme 
   dbát na stejnou vzdálenost obrubníků protějších stran aby se nam chodník
   nezužoval nebo nerozšiřoval.
   
   Jestliže máme obrubníky vystavěny a betonové patky jsou dostatečně vy-
   tvrdnuty, můžeme si připravit podkladní výstelku pod dlažbu.
   Do výkopu chodníku si navozíme štěrkodrť a to do výšky malé betonové pa-
   tky která je na obrubníku ve výšce max. 5 až 7 cm. Tuto srovnanou vrstvu
   štěrkodrtě zhutníme vybrační deskou. Po zhutnění štěrku znovu dosypeme
   do výšky betonové patky, srovnáme, a opět zhutníme. Takto máme připra-
   vený podklad pod výstelku.
   Připravíme si srovnávací lať, která bude delší než šířka chodníku – od obru-
   bníku k protějšímu obrubníku, zvolíme si lať delší aspoň o 20 cm. Šířka latě
   musí být nejmíň 21 cm. Na konci latě si metrem odměříme 3 cm. a vyřežeme 
  .elko v šířce obrubníku; to jest 10 cm. + 1 cm na víc jako vymezovací vůli. 
   Latě od hrany obrubníku dolů  zbude 18 cm. Takto učiníme i na druhé straně
   latě. Dále si opět přivezeme dvoje až troje kolečka posypové štěrkodrti, vysy-
   peme je na začátek chodníku do celé šířky, lopatou nebo kovovými hraběmi
   si hromádky urovnáme zhruba do požadované vrstvy. Srovnávací lať si na šířku
   chodníku položíme až na samotné kraje obrubníků a srovnanou štěrkodrť latí
   stahujeme tzv. do nivelační roviny. Dbáme na to aby se nám lať s obrubníků
   nezvedala nebo aby jsme lať třeba nevědomky nenadlehčovali. 
   Kde jsou prohlubně,jamky nebo nějaké nerovnosti, lopatou nebo zednickou 
   lžící dosypeme a znovu latí stáhneme. Dochází-li nám štěrkodrť, kolečkami si
   dovozíme;opět dvoje nebo troje kolečka a postupujeme tak jako na začátku.
   Přitom musíme dávat pozor na to, aby jsme do staženého pole nešlápli. V ta-
   kovém případě zednickou lžící opatrně přisypeme potřebné množství a lžící
   uhladíme. Až budem s touto prací hotovi, ještě přejedeme hutnící vybrační de-
   skou a máme připraven podklad pod struskovou podestýlku.
   Připravíme si opět lať stejné délky jako ta předchozí s minimální šířkou 20 cm.
   Na oba konce si opět změříme šířku obrubníku (10 cm.)+ 1 cm z každé strany
   jako vymezovací vůli, na profilu desky si odměříme 5 cm a vyřežeme si elko,
   kde vodorovný řez bude celkem 11 cm a od konce řezu dolu do elka bude
   15 cm. Této lati říkáme „ stahovací.″
   
   Kolečkami si navozíme jemnou pokládací strusku – dvoje , troje kolečka a vy-
   sypeme je vedle sebe do šířky chodníku. Kovovými hraběmi si strusku urovnáme
   zhruba do požadované úrovně a stahovací latí strusku stahujeme do nivelační
   roviny. Opět kde bude chybět struska jako jsou jamky, chybějící struska, ne-
   rovnost apod., opatrně lžící dosypeme potřebné množství a znovu latí stáhneme
   do úhledné roviny. Při nedostatku strusky si opět navozíme, hraběmi urovnáme
   a pokračujeme ve stahování.
   
   Jelikož by jsme nestihli strusku stáhnout do konce a položit i dlažbu, z pravidla se
   struska připraví zhruba asi 7 až 10 m., položíme 
   dlažbu a můžem opět navozit strusku, stáhnout a zase pokládat a tak pokračo-
   vat až do konce.
   Při pokládání dlažby začínáme na začátku od rohu ( to je jeden šár od obrubníku
   k obrubníku.) Z pravidla se šířka chodníku rozměřuje na určitý počet dlažebních
   kusů v šáru. Nevychází-li nám položit poslední kus dlažby k obrubníku, vynechá-
   me a pokládáme druhý šár. První kus dlažby v druhém šáru nepřikládáme k ob-
   rubníku ale dlažbu vážeme jako při zdění stěny z cihel. Chybějící dlažby na ok-
   rajích po dokončení celého chodníku dořežeme ze zbylé dlažby, což musíme s 
   přesností kusy rozměřovat a tužkou předkreslovat aby jsme mohli požadovaný 
   tvar rozbruškou s opatrností uřezat. Uřezané požadované kusy do chybějících
   míst opatrně gumovou palicí doklepneme.
   
   Dlažbu pokládáme tak, aby mezi jednotlivými kusy nevznikly mezery; dlažbu
   hranou přiložíme k již položené dlažbě, a po profilové straně položeném kusu
   suneme pokládající dlažbu až na strusku.
   Případně kdyby poslední kus od předchozího byl o něco málo výš, doklepneme jej
   gumovou palicí. 
   
   Po dokončení dlažby chodník přejedeme vybrační deskou, na kterou si ze spodu
   desky přimontujeme gumový koberec, což je originálním příslušenstvím tohoto
   vybračního zařízení. Tím dlažbu usadíme. Po té chodník pohážeme dostatečným
   množstvím proschlého písku a rýžovým smetákem dlažbu zaspárujeme.
   Spárujeme tak že smetákem se snažíme písek vmést do spárových mezer a tím
   je tak pískem vyplnit. Smetákem písek vmetáme různými směry, aby spárování
   bylo účinější. Po určitém kratším čase zkontrolujeme spáry, jsou-li mezery prázdné,
   spárování opakujeme.
   Chodník je kompletně hotov.

   Ještě taková poznámka: stavíme-li chodník menších rozměrů, nemusíme si opa-
   třovat hutnící vybrační desku. Stačí ji nahradit jakýmkoliv dusadlem vlastní vý-
   roby např. špalek, hranol apod.
   Taktéž když máme chodník dobře vyměřený a nechce se nám dořezávat, lze je-
   ště zakoupit dlažbu jako jsou „pulky″, což je někdy výhodou.

 

          V případě použití materiálů tohoto článku (text/obrázky) prosím uveďte zdroj. 

 


Autor: dasyn | Datum zveřejnění: 10. 03. 2015 - 18:45 | Rubrika: Nezařazeno

Komentáře

Obklad | 14. 05. 2020 - 8:04:19 | web | Reagovat

Ahoj, klobouk dolů. Moc pěkně vysvětleno. Nikde jsem na netu nenašel takto podrobný popis. Nic tam nechybí.
Moc pomohl, díky.
David


Přidat komentář

Zbývá 1000 znaků.