Přihlásit seRozcestník blogůChci také blog      

Podmínky používání

1. Obecné

Každé použití webových stránek www.bluenet.cz a všech podstránek a subdomén (dále jen www.bluenet.cz) podléhá těmto Podmínkám používání. Portál www.bluenet.cz si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli opravit, změnit nebo nahradit Podmínky používání. Při přihlášení, nebo - v oblastech, kde přihlášení není požadováno - při přístupu k webovým stránkám uživatel souhlasí s Podmínkami použití v aktuální verzi, které jsou základem pro používání těchto webových stránek. Webové stránky www.bluenet.cz vždy používáte na vlastní nebezpečí.

2. Dostupnost webových stránek

Uživatel bere na vědomí, že portál www.bluenet.cz nezodpovídá za neustálou dostupnost webových stránek, dále si vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

3. Používání webových stránek www.bluenet.cz, jejich obsah a poskytované informace

Veškeré informace zveřejněné na www.bluenet.cz se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace nebo reklamy, je povolena pouze s předchozím souhlasem provozovatelů portálu a smluvních partnerů. Portál www.bluenet.cz zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené jsou chráněny právy vlastníka (zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění). Tato práva (zejména názvy a ochranné známky) zůstávají majetkem portálu www.bluenet.cz a partnerů.
Při přístupu k webovým stránkám www.bluenet.cz a při jejich používání uživatel nesmí:

www.bluenet.cz dále nezodpovídají za škody vzniklé zneužitím poskytnutých informací uživatelem.

4. Odkazy - Obsah a informace třetích stran

Webové stránky www.bluenet.cz obsahují odkazy a reference na webové stránky třetích stran. www.bluenet.cz nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a nepovažuje tyto stránky ani jejich obsah za svůj, protože informace na těchto stránkách uvedené nemůže nijak ovlivnit. www.bluenet.cz dále nenese zodpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací výslovně označených jako informace poskytované třetími stranami, včetně informací obchodních partnerů.

5. Důležité upozornění o počítačových virech

Ačkoli www.bluenet.cz vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránila webové stránky a jejich uživatele před viry, nemůže v tomto ohledu vydat záruku, že stránky neobsahují žádné viry. Uživatel by měl provést příslušná zabezpečovací opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

6. Pravidla pro používání hesel a odpovědnost

Uživatel sám zodpovídá za zabezpečení hesel a musí zabránit zneužití všech hesel (zejména v případě, že uživatel vlastní oprávnění ke změnám obsahu), která případně obdržel k použití na webových stránkách www.bluenet.cz. Pokud by uživatel zjistil, že k jeho heslu získala přístup neoprávněná třetí osoba, nebo že existuje nebezpečí zneužití hesla, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat portál www.bluenet.cz, který potom provede opatření k zablokování příslušného hesla. Bez ohledu na výše uvedené informace provozovatel nenese zodpovědnost v žádné smlouvě, občanskoprávní záležitosti ani v žádné právní teorii za případné škody vzniklé jakýmkoli zneužitím osobních hesel, pokud takové zneužití nebylo způsobeno hrubou nedbalostí zaměstnance provozovatele portálu www.bluenet.cz. Provozovatel si dále vyhrazuje právo, kdykoli a bez uvedení důvodu, k zablokování dat uživatele, zrušit nebo omezit oprávnění uživatele pro přístup k oblasti chráněné heslem.

7. Právní ustanovení

Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České Republiky. V případech, kdy se strany mohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Podmínek používání, místem jurisdikce stanovena Česká Republika.

8. Registrace, práva a povinnosti uživatelů

Žádné údaje získané od uživatelů nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Registrací souhlasíte s uveřejněním vašeho uživatelského jména a všech údajů, které dobrovolně poskytnete jako veřejné.
Registrací uživatelé souhlasí s přijímáním automatických emailů z tohoto portálu.
Uživatelé mají právo využívat služeb portálu www.bluenet.cz a podílet se na jeho rozvoji.
Žádáme uživatele využívající tento portál, aby dbali slušných mravů a zdrželi se vulgarismů, vzájemně se nenapadali, nepoškozovali www.bluenet.cz.

Uživatelé nesmí:

Žádné údaje vyplněné uživatelem nesmí porušovat zákony ČR.
Uživatelé nesou odpovědnost za jimi vložený obsah.
Uživatelé jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním Podmínek používaní.

9. Vkládání obsahu

Provozovatelé portálu uživatelům umožní vkládat obsah podle jejich oprávnění (komentáře, příspěvky, audiovizuální díla, apod.).
Provozovatel portálu si vyhrazuje právo opravit, změnit či odstranit obsah dodaný uživateli.
Uživatel vložením obsahu na stránky www.bluenet.cz souhlasí s jeho využitím pro propagaci stránek (zejména na sociálních sítích).

Registrovaný uživatel může nahrávat audiovizuální díla (videozáznamy, audio stopy, obrázky), ale pouze v objemu dat, který stanoví provozovatel.
Diskový prostor vyhrazený pro blog není určen pro zálohování dat.

Registrovaný uživatel se zavazuje nezpřístupnit jakýkoli obsah zahrnující erotické či jiné prvky osobám, které nepotvrdí, že dosáhly věku stanoveného příslušnými zákony, nebo nemají o takový obsah z jakéhokoli důvodu zájem, tím, že v "Nastavení" svého blogu označí (zaškrtne), že jeho blog obsahuje takovýto obsah.

Je zakázáno uveřejňovat rasově nesnášenlivý obsah, podněcovat k rasismu, podporovat či propagovat jakkoli zaměřené radikálí hnutí či společenství.

Dále je zakázáno uveřejňovat či propagovat bankovní či nebankovní finanční produky jakéhokoli typu (půjčky, pojištění, ...), seznamky a podobné portály.

Tento blogovací systém je určen k uveřejňování smysluplného obsahu. Příspěvky a blogy založené pouze k uveřejňování odkazů či spamu, budou odstraněny bez předešlého varování.

10. Ostatní

Provozovatelé stránek neručí za škody vzniklé používáním portálu www.bluenet.cz. Nenesou také zodpovědnost za informace uveřejněné uživateli a případné škody vzniklé užitím těchto informací. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku mimo portál www.bluenet.cz.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo smazat jakýkoliv obsah porušující Podmínky použití bez písemného upozornění.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo blokovat přístup nebo jinak postihovat uživatele soustavně porušující Podmínky použití.
Provozovatelé stránek neručí za porušování autorských práv při přidávání obsahu uživateli.
Provozovatelé stránek nenesou odpovědnost za případnou ztrátu dat poskytnutých uřivateli a to jak z důvodu technických problémů, ale i v případě cizího zavinění.

11. Časová omezení

Registrací získá uživatel blog na dobu neurčitou. Pokud bude ukončen provoz stránek www.bluenet.cz, bude ukončen i provoz všech blogů.

12. Neaktivita

Pokud bude blog označen jako neaktivní (žádná aktivita po dobu 1 měsíce a více), vyhrazují si administráři právo takovýto blog odstranit.
Blog oznančen jako neaktivní bude odstraněn včetně veškerého vloženého obsahu (text, fotografie, apod.) bez možnosti obnovení či práva na náhradu dat. Odtranění blogu může uživatel zabránit tím, že kontaktuje správce systému, nebo aktivitou na blogu.
Důležité: svou neaktivitou se uživatel zříká nároku na jím vložená data (texty, fotografie, apod.)!

13. Bezdůvodné zatěžování systému

Bezdůvodným zatěžováním systému se rozumí stavy, kdy jeden uživatel vytváří stále nové blogy, které nepoužívá. V takovémto případě si administrátoři systému vyhrazj právo odstranit nevyužívané blogy okamžitě po zjištění této skutečnosti. Blogy označené jako bezdůvodná zátěž systému budou odstraněny včetně veškerého vloženého obsahu (text, fotografie, apod.) bez možnosti obnovení či práva na náhradu dat.


www.bluenet.cz ©. Verze: 8. 12. 2015, platné od 8. 12. 2015